Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Gkm 63/19, Gkm 32/20, Km 1211/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2020 r. o godz. 11:00 pod adresem:
44-240 Żory, ul. Wodzisławska 191 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja 10713 sztuk części zamiennych samochodowych oszacowanych na łączną kwotę 233 466,43 zł.

Wśród ww. części samochodowych znajdują się następujące części o większej wartości:
1)Dwumasowe koła zamachowe, RepSet DMF (600...), LUK 600004700; suma oszacowania: 1260,89 zł; cena wywołania: 945,67 zł.
2)Dwumasowe koła zamachowe, RepSet DMF (600...), LUK 600004800; suma oszacowania: 1117,59 zł; cena wywołania: 838,19 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię należy złożyć na rachunek: 46 1020 2313 0000 3002 0539 5464 w Banku PKO B.P. S.A.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Wykaz ruchomości dostępny jest w kancelarii komornika.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

POUCZENIE:

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

sygn. akt Km 3368/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2020 r. o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: ul. Rybnicka 258B, 44-240 , odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z: 

LP.NAZWA RUCHOMOŚCIILOŚĆSUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1 Wersalka i dwa fotele - kolor brąz 1 7 000,00 zł 5 250,00 zł
2 Ława - kolor brąz 1 400,00 zł 300,00 zł
3 Komoda - kolor brąz 1 400,00 zł 300,00 zł
4 Telewizor LG 1 1 000,00 zł 750,00 zł
5 Biurko narożne - zestaw 3 elementy, kolor sosna 1 400,00 zł 300,00 zł
6 Zestaw 2 szaf - kolor sosna 1 500,00 zł 375,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Katowicach 55 10202313 2721 0000 2033 6818.
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

obwieszczenie o licytacji ruchomości

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

sygn. akt Km 3082/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2018 r., o godz. 10:00 w miejscowości Żory przy ul. Okrężna 3/301 (siedziba komornika) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości:

Ilość:

Wartość szacunkowa:

Cena wywołania:

1.

Samochód osobowy marki: Opel Astra 1.2, rok prod: 2001r., Nr rejestracyjny : SZOL142, VIN:W0L0TGF4815208402, poj silnika 1199cm3

1 [szt.]

5000,00 zł.

3750,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

POUCZENIE:

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.