Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 2694/17, Km 3144/18, Kmp 15/20, Kmp 16/20, Kmp 1/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2021 r., o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Żorach, al. Jana Pawła II 15, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (mieszkalnego) położonym w Żorach, os. Ks. Władysława 10a/28 o powierzchni użytkowej 70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Żorach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: GL1X/00017738/4
Suma oszacowania: 178.400 zł.
Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi: 89.200 zł.
Cena wywołania 1/2 udziału wynosi: 66.900 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości: 8.920,00 zł.


Rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (decyduje data wpływu na konto komornika), należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Katowicach: 46 1020 2313 0000 3002 0539 5464.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy nieruchomości.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

sygn. akt GKm 10/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Żorach, al. Jana Pawła II 15, w sali nr 9, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach o nr GL1X/00014743/1, położonej w Żorach, przy ul. Szykownej 10. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 1827/29 o pow. 362 m2.
Suma oszacowania: 689 000 zł.
Cena wywołania wynosi: 516 750 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości: 68 900 zł.

Rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (decyduje data wpływu na konto komornika), należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Katowicach 46 1020 2313 0000 3002 0539 5464.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy nieruchomości.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - TERMIN LICYTACJI ZOSTAŁ ODWOŁANY

sygn. akt Km 823/19, Km 2338/15, Km 3459/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Żorach, al. Jana Pawła II 15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego, położonego w Żorach przy al. Wojska Polskiego 10d/2, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Żorach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1X/00019720/9
Suma oszacowania wynosi: 152 800 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 114 600 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości: 15 280 zł.
Rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu na konto komornika), należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Katowicach 49 10202313 2721 0000 2023 3815.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy nieruchomości oraz po uzgodnieniu z komornikiem oglądać przedmiot przetargu.